+98 (21) 22016762-3

هیدروکربن سنگین (فیول)

هیدروکربن سنگین (فیول)

این نوع سوخت، به صورت قابل ملاحظه ای بر روی توان و نگهداری موتور های سوختی تــاثیر گذار است. برای درک بهتر تاثیرات مهم این سوخت بر روی موتور، می بایست شناخت پایه ای در رابطه نحوه کارکرد موتورهای سوختی و مواردی که بر روی آن ها تاثیر گذارند داشت.موتورهایی که دارای مولد نیرویی بالایی هستند دارای حساسیت بیشتری نسبت به مشخصات سوخت و آلایندگی های آن دارند. مشخصات مورد اهمیت و قابل بررسی این محصول شیمی در سلف به شرح جدول ذیل می باشد.

Test Method Unit Typical (2005) Grade1 Typical (2005) Grade2
Density at 15C ASTM D 1298/99 Kg/L Max 0.991 Max 0.991
Viscosity at 50 ASTM445 CST Max 380 Max 380
Flash Point ASTM D93 ° C Min 60 Min 60
Water Content ASTM D95/99 %Vol Max 0.5 Max 0.5
Sulphur Content ASTM D 4294/02 %Wt Max 3.40 Max 3.40
Pour Point ASTM D97/02 ° C Max 15 Max 15
Total Sediment Ip 390 A %Wt Max 0.1 Max 0.1
Ash Content ASTM D 482/03 %Wt Max 0.1 Max 0.1
Micro Carbon Residue ASTM D 4530/03 %Wt Max 12 Max 12
Metals
Sodium IP-470/5 Mg/Kg Max 100 Max 100
Vanadium IP-470/5 Mg/Kg Max 350 Max 350
Calcium IP-470/5 Mg/Kg Max 60 Max 30
Silicon IP-470/5 Mg/Kg Max 60 Max 30
Zinc IP-470/5 Mg/Kg Max 15 Max 15
Aluminum IP-470/5 Mg/Kg Max 60 Max 30