+98 (21) 22016762-3

روغن پایه (Virgin)

روغن پایه Virgin

خلوص روغن های پایه به این معنی است که بسته های افزودنی شما را می توان در نرخ های تصفیه پایین تر و هزینه کم جهت تامین اهداف عملکرد بهینه نمود. فرمیولاتور (فرمول ساز) شما لازم نیست نگران جبران کیفیت جزء پایه در محصولات نهایی شما باشد. آزادی بیشتری در تولید محصول جدید دارید. روغن های پایه ما می توانند عملکرد روغن موتورهای نهایی و دیگر روان کننده های شما را بهتر کنند. کنترل ویسکوزیته بهتر و کاهش نوسان پذیری به کاهش مصرف روان کننده کمک کرده و مزیت های اقتصاد سوخت فراهم می کند. این امر کارکرد استارت سرد را نیز بهتر می کند. مشتری های شما به دلیل ثبات گرمایی و اکسیداسیون برتر می توانند محافظت بهتر تجهیزات و عمر روان کننده بالاتری را انتظار داشته باشند.

Analysis SN 150 Type Results SN 500 Type Results Test Method
Flash Point 215 215 D-92
Total Acid No. 0.02 0.02 D-664
Viscosity at 100 (DEG.C) 5~6 9.3~<12.5 D-445
Viscosity Index 90 90 D-2270
Color 2 2.00~2.5 D-1500